Notariusz – jednostka powoływana przez Ministra Sprawiedliwości RP, upoważniona z mocy prawa do wykonywania określonych czynności prawnych. Notariusz Michał Gołębiowski jako osoba zaufania czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Pomoc prawna w zakresie wykonywanych czynności notarialnych świadczona jest przez notariusza nieodpłatnie – bezpośrednio w Kancelarii, drogą telefoniczną bądź drogą mailową. Za pozostałe usługi pobiera on odpowiednie wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Do kompetencji notariusza należy:

  • sporządzanie aktów notarialnych, w tym umów (sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, przeniesienia własności), testamentów, pełnomocnictw, najmów okazjonalnych
  • sporządzanie protokołów, w tym protokołów dziedziczenia, otwarcia testamentu, przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku, etc.
  • sporządzanie poświadczeń, w tym poświadczeń własnoręczności podpisu, zgodności z oryginałem, daty okazania dokumentu, etc.
  • sporządzanie odpisów, wypisów, oraz wyciągów z dokumentów
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • sporządzanie protestów weksli oraz czeków

Notariusz Michał Gołębiowski powierzone obowiązki wypełnia zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy zawodowej, a w pracy kieruje się zasadami uczciwości, rzetelności i powagi zawodu.