Notariusz Gdynia michał gołębiowski

NOTARIUSZ GDYNIA – KONTAKT

Kancelaria Notarialna Notariusza Michała Gołębiowskiego zlokalizowana jest w Gdyni przy głównej trasie przelotowej z Gdańska, Sopotu, Orłowa, Dąbrowy, Karwin, Kacka, Witomina, Chwarzna, Wiczlina do centrum Gdyni. Mieści się ona w Gdyni, pomiędzy ulicami: Legionów i Aleją Zwycięstwa, vis a vis Centrum Nauki „EXPERYMENT w Gdyni. Bliskość węzła komunikacyjnego (przystanek autobusowy, przystanek trolejbusowy oraz przystanek SKM Gdynia-Redłowo) sprawia, że kancelaria jest łatwo dostępna dla mieszkańców Gdyni i całego Trójmiasta.
Notariusz Michał Gołębiowski przyjmuje w kancelarii notarialnej od poniedziałku do piątku, przy czym praktykowane jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu i godziny spotkania z Notariuszem pod nr tel.: 58 533-40-21, tel. kom.: 724-550-000

Adres kancelaria Gdynia

ul. Kaczewska 6/1

81-476 Gdynia

Tel. 58 533-40-21

Tel. kom.: 724-550-000

email: kancelaria@notariuszgdynia.com.pl

Kancelaria czynna  

Pon.    8:00 – 14:00
Wt.      9:00 – 13:00 i 16:00 – 18:00
Śr.       8:00 – 14:00
Czw.    8:00 – 14:00
Pt.  .    8:00 – 14:00

NOTARIUSZ GDYNIA – CZYNNOŚCI

Notariusz – jednostka powoływana przez Ministra Sprawiedliwości RP, upoważniona z mocy prawa do wykonywania określonych czynności prawnych. Notariusz Michał Gołębiowski jako osoba zaufania czuwa, aby czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z przepisami prawa.

Pomoc prawna w zakresie wykonywanych czynności notarialnych świadczona jest przez notariusza nieodpłatnie – bezpośrednio w Kancelarii, drogą telefoniczną bądź drogą mailową. Za pozostałe usługi pobiera on odpowiednie wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Do kompetencji notariusza należy:
– Sporządzanie aktów notarialnych, w tym umów (sprzedaży, darowizny, zamiany, dożywocia, przeniesienia własności etc.);
– Sporządzanie protokołów, w tym dokumentów firmowych (walnych zgromadzeń spółek), na potrzeby spółdzielni i stowarzyszeń,
dziedziczenia, a także otwarcia/zamknięcia testamentu;
– Sporządzanie poświadczeń, w tym podpisu, pozostawania przy życiu, zgodności z oryginałem, daty okazania dokumentu etc.;
– Sporządzanie odpisów, wypisów oraz wyciągów z dokumentów;
– Przyjmowanie do depozytu dokumentów, a także szeroko pojętych nośników danych;
– Sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia;
– Sporządzanie protestów weksli oraz czeków.

Notariusz Michał Gołębiowski powierzone obowiązki wypełnia zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy zawodowej, a w pracy kieruje się zasadami uczciwości, rzetelności i powagi zawodu.

NOTARIUSZ GDYNIA – KOSZTY

Pomoc prawna w zakresie wykonywanych czynności notarialnych świadczona jest przez notariusza nieodpłatnie – przed przystąpieniem do dokonania określonych czynności. Notariusz zobowiązany jest do poinformowania Klienta odnośnie szczegółów, w tym kosztów danej czynności. Zależnie od potrzeb, informacje te mogą zostać przekazane osobiście w lokalu Kancelarii, telefonicznie bądź mailowo.

Za dokonanie czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie, nie wyższe niż właściwe dla danej czynności, a określone przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Uwaga! Kwoty te są kwotami netto – należy doń doliczyć podatek VAT.

Na notariuszu spoczywa obowiązek pobierania podatków i opłat sądowych przy dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz pobiera od Klienta następujące opłaty:
– opłatę sądową,
– opłatę za wpis do Ksiąg Wieczystych,
– podatek od czynności cywilno-prawnych /PCC/
– podatek od spadków i darowizn,

Pobrane przez notariusza podatki przekazywane są w imieniu Klienta odpowiednim instytucjom państwowym.
Opłaty za sporządzenie czynności notarialnych ( w tym podatki i opłaty sądowe) uiszcza się gotówką w Kancelarii Notarialnej.

DOKUMENTY NOTARIUSZ 

Notariusz nie ma prawa podjąć się czynności notarialnej bez wglądu do ważnego dokumentu tożsamości Klienta. Do każdej z czynności notarialnej niezbędny jest ważny dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) oraz podanie adresu zamieszkania.

Notariusz zobowiązany jest udzielić Klientowi informacji – nieodpłatnie – odnośnie wszelkich dokumentów oraz danych wymaganych do dokonania danej czynności (osobiście – w lokalu Kancelarii, drogą telefoniczną bądź mailową).

Dokumenty należy przekazać Notariuszowi z odpowiednim wyprzedzeniem celem ich sprawdzenia. Dokumenty można dostarczyć osobiście, pocztą, kurierem lub poprzez przesłanie skanów na adres e-mail: e-mail: kancelaria@notariuszgdynia.com.pl

Wymagane dokumenty oraz dane:

1. Sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkaniowego bądź lokalu użytkowego

 • Numer księgi wieczystej danego lokalu;
 • Podstawa nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego/prawomocnego orzeczenia sądu;
 • Umowa kredytowa, jeżeli nieruchomość będzie zakupiona na kredyt;
 • Pełna nazwa banku oraz numer rachunku bankowego sprzedającego, jeżeli cena za lokal zostanie uiszczona przelewem;
 • Rynkowa wartość lokalu.

2. Darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

 • Numer księgi wieczystej danego lokalu;
 • Podstawa nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego/prawomocnego orzeczenia sądu;
 • Rynkowa wartość nieruchomości.

3. Sprzedaż/darowizna spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu:

 • Zaświadczenie o powierzchni oraz położeniu lokalu, wydane przez właściwą spółdzielnie mieszkaniową, z uwzględnieniem oznaczenia nieruchomości, z którą lokal jest związany, wkładu budowlanego i braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych;
 • Pozostałe dokumenty i dane, analogicznie do sprzedaży/darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (jak wyżej).

4. Testament:

 • Dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę oraz miejsce urodzenia osoby, na rzecz której sporządzany jest testament;
 • Numer księgi wieczystej nieruchomości, jeżeli spadkodawca testamentu chce sporządzić dokument z zapisem windykacyjnym oznaczonej nieruchomości (jednej bądź kilku).

5. Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • Numer PESEL oraz adres ostatniego, stałego miejsca zamieszkania zmarłego;
 • Skrócony bądź pełny akt zgonu spadkodawcy;
 • Skrócone odpisy aktów urodzenia spadkobierców (dzieci);
 • Skrócone odpisy aktów małżeństwa spadkobierców;
 • Wypis testamentu zmarłego;
 • Numer/y ksiąg wieczystych nieruchomości, których spadkodawca był właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, współużytkownikiem wieczystym.

6. Pełnomocnictwo:

 • Dane osobowe: imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego osobie, której udzielane jest pełnomocnictwo;
 • Numer księgi wieczystej nieruchomości, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest do jej zbycia/obciążenia;
 • Treść oświadczenia, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

7. Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

 • Numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • Kserokopia umowy kredytowej, jeżeli środki na nabycie nieruchomości pochodzą bądź będą pochodzić z kredytu/pożyczki;
 • Nazwę banku i numer rachunku bankowego zbywcy, jeżeli cena bądź jej część zostanie uiszczona przelewem;
 • Dokument potwierdzający nabycie własności nieruchomości przez sprzedającego/sprzedających np. akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, ostateczna decyzja administracyjna;
 • Wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, z klauzulą o przeznaczeniu do dokonywania wpisów w księgach wieczystych;
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – wydawane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta bądź braku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, gdy nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym;
 • Rynkowa wartość nieruchomości.

8. Darowizna nieruchomości gruntowej:

 • Numer księgi wieczystej nieruchomości;
 • Dokument potwierdzający nabycie własności nieruchomości przez darującego/darujących np. akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, ostateczna decyzja administracyjna;
 • Wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, z uwzględnieniem klauzuli o przeznaczeniu do dokonywania wpisów w księgach wieczystych;
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – wydawane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta bądź braku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, gdy nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym;
 • Rynkowa wartość nieruchomości.