Notariusz nie ma prawa podjąć się czynności notarialnej bez wglądu do ważnego dokumentu tożsamości Klienta. Do każdej z czynności notarialnej niezbędny jest ważny dokument tożsamości ( dowód osobisty lub paszport) oraz podanie adresu zamieszkania.

Notariusz zobowiązany jest udzielić Klientowi informacji – nieodpłatnie – odnośnie wszelkich dokumentów oraz danych wymaganych do dokonania danej czynności (osobiście – w lokalu Kancelarii, drogą telefoniczną bądź mailową).

Dokumenty należy przekazać Notariuszowi z odpowiednim wyprzedzeniem celem ich sprawdzenia. Dokumenty można dostarczyć osobiście, pocztą, kurierem lub poprzez przesłanie skanów na adres e-mail: e-mail: kancelaria@notariuszgdynia.com.pl

Sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego lub użytkowego)

 • numer księgi wieczystej prowadzonej przez sąd dla lokalu
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny lub prawomocne orzeczenie sądu, na którego podstawie nastąpiło nabycie własności lokalu)
 • jeśli środki na nabycie nieruchomości pochodzą lub będą pochodzić z kredytu bankowego/pożyczki, wówczas należy przekazać notariuszowi umowę kredytową
 • jeżeli cena będzie lub została już uiszczona przelewem, wówczas jeszcze przed sporządzeniem umowy trzeba podać pełną nazwę banku i nr rachunku bankowego sprzedającego
 • rynkowa wartość lokalu

Darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej przez sąd dla lokalu
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny lub prawomocne orzeczenie sądu, na którego podstawie nastąpiło nabycie własności lokalu)
 • rynkowa wartość lokalu

Sprzedaż/ darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • jeżeli dla tego prawa nie została założona księga wieczysta konieczne jest dostarczenie notariuszowi zaświadczenia o powierzchni i położeniu lokalu, wydanego przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową, z oznaczeniem nieruchomości, z którą lokal jest związany, z którego musi wynikać także, że wymagany wkład budowlany został w całości wniesiony, i że nie ma zaległości w opłatach eksploatacyjnych na dzień wydania zaświadczenia
 • pozostałe wymagane dane i dokumenty są takie same jak w przypadku odpowiednio sprzedaży albo darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

Testament

 • imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia osoby, na rzecz której ma być sporządzony testament
 • w razie chęci sporządzenia przez spadkodawcę testamentu z zapisem windykacyjnym oznaczonej, konkretnej jednej lub kilku nieruchomości, notariusz powinien przed jego sporządzeniem znać numer księgi wieczystej nieruchomości (lub numery ksiąg, jeśli przedmiotem zapisu ma być więcej niż jedna nieruchomość)

Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • nr PESEL zmarłego (może wynikać z dowodu osobistego zmarłego lub zaświadczenia o numerze PESEL), a także adres ostatniego stałego miejsca zamieszkania zmarłego (wraz z kodem pocztowym)
 • odpis (skrócony lub pełny) aktu zgonu spadkodawcy
 • odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci spadkodawcy
 • odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców
 • wypis testamentu zmarłego, jeżeli sporządził go w formie aktu notarialnego; jeżeli sporządził testament własnoręcznie, wówczas notariusz dokonuje otwarcia i ogłoszenia testamentu, z którego sporządza protokół
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości, których właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, współużytkowaniem wieczystym był zmarły spadkodawca

Pełnomocnictwo:

 • imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego osoby, której jest udzielane pełnomocnictwo
 • jeżeli ma być udzielone pełnomocnictwo do zbycia lub obciążenia nieruchomości, należy podać numer księgi wieczystej tej nieruchomości
 • jeśli ma być udzielone pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji, należy dokładnie określić treść tego oświadczenia

Sprzedaż nieruchomości gruntowej:

 • numer księgi wieczystej nieruchomości
 • jeśli środki na nabycie nieruchomości pochodzą lub będą pochodzić z kredytu bankowego/pożyczki, wówczas należy przekazać notariuszowi kserokopię umowy kredytowej
 • jeżeli cała cena lub jej część będzie lub została już uiszczona przelewem, wówczas jeszcze przed sporządzeniem umowy trzeba podać nazwę banku i nr rachunku bankowego zbywcy
 • dokument urzędowy z którego wynika nabycie własności nieruchomości przez sprzedającego lub sprzedających (akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, ostateczna decyzja administracyjna)
 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej zaopatrzone w klauzulę stwierdzającą, że przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wydane przez wójta/ burmistrza lub prezydenta miasta, lub o braku planu miejscowego, jeżeli nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem miejscowym
 • rynkowa wartość nieruchomości

Darowizna nieruchomości gruntowej:

 • numer księgi wieczystej nieruchomości
 • dokument urzędowy z którego wynika nabycie własności nieruchomości przez darującego lub darujących (akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu, ostateczna decyzja administracyjna)
 • wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, zaopatrzone w klauzulę stwierdzającą, że przeznaczone są do dokonywania wpisów w księgach wieczystych
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wydane przez wójta/ burmistrza lub prezydenta miasta, lub o braku planu miejscowego, jeżeli nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem miejscowym
 • rynkowa wartość nieruchomości