Przed przystąpieniem do dokonania czynności notariusz udziela nieodpłatnie szczegółowych informacji odnośnie wysokości kosztów osobiście w lokalu kancelarii, a także drogą mailową lub telefonicznie.

Maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza za dokonanie określonej czynności (taksy notarialnej) określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do kwot podanych w rozporządzeniu należy doliczyć należny podatek VAT.

Poza taksą notarialną, notariusz pobiera ponadto opłatę sądową od wpisów w księgach wieczystych, oraz następujące podatki: podatek od czynności cywilnoprawnych, oraz podatek od spadków i darowizn, których jest płatnikiem. Powyższe podatki i opłaty są następnie przekazywane przez notariusza odpowiednim instytucjom państwowym.

Pomoc prawna w zakresie wykonywanych czynności notarialnych świadczona jest przez notariusza nieodpłatnie – przed przystąpieniem do dokonania określonych czynności. Notariusz zobowiązany jest do poinformowania Klienta odnośnie szczegółów, w tym kosztów danej czynności. Zależnie od potrzeb, informacje te mogą zostać przekazane osobiście w lokalu Kancelarii, telefonicznie bądź mailowo.

Za dokonanie czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie, nie wyższe niż właściwe dla danej czynności, a określone przez Ministra Sprawiedliwości w rozporządzeniu w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Uwaga! Kwoty te są kwotami netto – należy doń doliczyć podatek VAT.

Na notariuszu spoczywa obowiązek pobierania podatków i opłat sądowych przy dokonywanej czynności notarialnej. Notariusz pobiera od Klienta następujące opłaty:

  • opłatę sądową,
  • opłatę za wpis do Ksiąg Wieczystych,
  • podatek od czynności cywilno-prawnych /PCC/
  • podatek od spadków i darowizn,

Pobrane przez notariusza podatki przekazywane są w imieniu Klienta odpowiednim instytucjom państwowym.
Opłaty za sporządzenie czynności notarialnych ( w tym podatki i opłaty sądowe) uiszcza się gotówką w Kancelarii Notarialnej.