Do sądowego stwierdzenia nabycia spadku właściwy jest wyłącznie sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu (tzn. ostatniego stałego miejsca zamieszkania) spadkodawcy, i to do tego sądu trzeba złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę (tego ze spadkobierców, który złożył do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku) oraz pozostałych spadkobierców ustawowych i testamentowych. Jednakże niestawienie się przed sądem pozostałych spadkobierców, za wyjątkiem samego wnioskodawcy, nie blokuje rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia (postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku). W sądowym postępowaniu o stwierdzeniu nabycia spadku istnieje możliwość reprezentowania jednego lub wielu spośród spadkobierców przez pełnomocnika.

Akt poświadczenia dziedziczenia może być sporządzony przez notariusza, o ile zmarły miał ostatnie stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (i był obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej). W przypadku poświadczenia dziedziczenia dokonywanego przez notariusza wymagane jest, inaczej niż w toku sądowego postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, osobiste i jednoczesne stawienie się przed notariuszem wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych (wykluczone jest w tym przypadku reprezentowanie choćby tylko jednego ze spadkobierców przez pełnomocnika, nawet jeżeli samo pełnomocnictwo byłoby sporządzone przez notariusza w formie aktu notarialnego).