Zgodnie z treścią art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. rzeczy (w tym nieruchomości) nabyte przed zawarciem małżeństwa, rzeczy (w tym nieruchomości) nabyte w czasie trwania małżeństwa przez dziedziczenie lub darowiznę, a także rzeczy (w tym nieruchomości) nabyte w zamian za składniki majątku osobistego. W innych przypadkach nieruchomość może zostać nabyta tylko i wyłącznie do majątku wspólnego, i nabycie takie wymaga uczestnictwa drugiego małżonka (jego stawiennictwa lub udzielenia przez niego wcześniej pełnomocnictwa bądź zgody), także w sytuacji, w której nabycie następuje w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez tylko jednego z małżonków. W razie zamiaru nabycia nieruchomości przez jedno z małżonków za środki z majątku osobistego, drugi z małżonków powinien potwierdzić przed notariuszem, że środki te faktycznie pochodzą z majątku osobistego tego małżonka, który zamierza nabyć nieruchomość.